Řízení jakosti

Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou. Tato zásada se uplatňuje při veškeré řídicí, organizátorské a motivační práci ve společnosti.

Zabezpečování kvality výrobků společnosti CS-CONT s.r.o. je založeno na principu uspokojování potřeb zákazníků. Vztah ke kvalitě je deklarován politikou jakosti.

Jakostí se rozumí dodávat zákazníkům výrobky, služby a informace v souladu s jejich skutečnými potřebami a v souladu s obecně platnými normami napoprvé správně, v požadované kvalitě, bez vzniku zmetků a ztrát jakéhokoli druhu.

Jakost je zajišťována uplatňováním zásad a požadavků certifikovaného systému jakosti. Záruky za jakost výrobků jsou zákazníkovi poskytovány systémem uzavírání obchodních smluv, kontraktů a všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

Organizačně je péče o jakost strukturována takovým způsobem, aby docházelo k synergickému efektu spolupráce mezi útvary zabývajícími se systémem organizace a řízení jakosti, útvary zaměřenými na kvalitu produkce a útvary provádějícími testování, vybavenými zkušebním zařízením vysoké technické úrovně.